Yurttaşlık Derneği

25/02/2015

Hedefler:
Siyasi partiler, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak çalışan dernek, uluslararası sözleşmelerle belirlenen barış, insan hakları, çevreyi tahrip etmeyen bir ekonomi, demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel değerlerin hayata geçirilmesini ve sivil tabanda yaygınlaştırılmasını hedefler. Çoğulcu demokratik yapıların ve sivil toplum inisiyatiflerinin geliştirilmesini amaçlayan hYd’nin temel çalışma ilkesi, sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözümüdür. hYd, toplumsal sorunların çözümünde, tarafların bu sorunları tartışabilecekleri ve birlikte çözüm üretebilecekleri ortamları yaratmaya özen gösterir.

Çalışma alanları:
Çoğulculuk – toplumsal barış, Çatışmalara karşı sivil yaklaşımların geliştirilmesi, Yerel demokrasi ve sivil toplumun güçlendirilmesi, Hukukun üstünlüğü, Avrupa Birliği bütünleşme süreci…

Çalışma yöntemi:
Dernek çalışmalarını belirli temalar çerçevesinde düzenlenen etkinlikler, kampanyalar ya da projeler temelinde yürütür, amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ya da uluslararası düzeyde konferans, toplantı, seminer, panel, sempozyum ve sergiler düzenler, görsel, işitsel ve yazılı yayınlar yapar, benzer alanlarda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri ve kurumlarla işbirliğinde bulunur.

Bazı projeler:

  • Türkiye’de Ayrımcılığın Haritalanması (http://ayrimcilikaglari.org)
  • Gündelik Hayatta Laiklik Pratikleri
  • Türkiye’de İşkencenin Stratejik Haritasının Çıkarılması
  • Türkiye’de Roman Haklarının Geliştirilmesine Katkı Projesi